POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www. woodtrick.eu

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z:
  – korzystaniem przez nich z usług przeglądania w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży wyrobów,
  – składaniem drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego, zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie
  – składaniem  zamówień na zakup wybranych poprzez Serwis produktów.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma
  OPTIMIST Danuta Słomińska – Kłys,
  ul. Więzienna 19/11, 58-118 Wrocław
  NIP 8851074907,
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz (w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych) na podstawie przepisów prawa- w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. w celu realizacji złożonego zamówienia).
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, która może wynikać z rozwoju technologii internetowej, ewentualnej zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www. woodtrick.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Osobą kontaktową w sprawach danych osobowych w Optimist Danuta Słomińska-Kłys jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Optimist Danuta Słomińska-Kłys, ul. Więzienna 19/11, 50-118 Wrocław lub email: iod.optimist@gmail.com

Data: 25.05.2018 r.